Algemene voorwaarden Kade Stenen. 

Algemene voorwaarden van Kade Stenen, gevestigd te Biezenmortel.
Versie geldig vanaf 01-03-2018.

Omdat wij het persoonlijke en menselijke contact met onze klanten prefereren hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kade Stenen zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door Kade Stenen worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Kade Stenen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Kade Stenen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Kade Stenen zijn vrijblijvend en Kade Stenen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Kade Stenen. Kade Stenen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kade Stenen dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Kade Stenen herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kade Stenen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeen gekomen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling van factuur op IBAN: NL25 RABO 0301 2632 72 ten name van Kade Stenen binnen 14 dagen.

3. Indien overeengekomen kan betaling plaats vinden door middel van vooruitbetaling op IBAN: NL25 RABO 0301 2632 72 ten name van Kade Stenen. Na ontvangst van die betaling wordt de bestelling toegezonden.

4. Wanneer de betaling 10 dagen na de factuurdatum niet bij Kade Stenen binnen is, zal er 3% van het totale bedrag aan kredietbeperking worden geheven. Ten laste van de verkoper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook welke Kade Stenen, als gevolg van niet nakoming door de koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging Kade Stenen.

6. Voor de verzendkosten in Nederland wordt standaard € 6,50 berekend per pakket van 20 kg. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert Kade Stenen een standaard tarief van € 2,95 voor verpakking- en verzendkosten.

7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten. Deze zijn bij ons opvraagbaar.

8. Orders met een factuurbedrag boven € 50,00 inclusief BTW worden in Nederland, (boven € 75,00 inclusief BTW voor België en Duitsland) geleverd zonder verzendkosten.

9. Er geldt geen minimum orderbedrag.

 

Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van bestelling (uitgesloten in perioden van vakanties / inkoop reizen / ziekte, dan kan deze periode langer uitvallen).

2. De door Kade Stenen opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht Kade Stenen om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal hij te allen tijde het evt. vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. Kade Stenen is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Kade Stenen gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Kade Stenen is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder medebegrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. De koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Kade Stenen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Kade Stenen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 dagen na de aflevering op de hoogte te stellen.
​
​2. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder ogaven van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kadestenen.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Goederen kunnen afwijken van foto's qua maat, uitvoering en/of kleur. Edelstenen en mineralen zijn natuurproducten, elk stuk is uniek.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Kade Stenen, dan wel tussen Kade Stenen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Kade Stenen, is Kade Stenen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Kade Stenen.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Kade Stenen houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Kade Stenen respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Kade Stenen.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Onvermindert de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kade Stenen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kade Stenen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kade Stenen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan Kade Stenen opgave doet van een adres, is Kade Stenen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Kade Stenen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Kade Stenen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kade Stenen deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kade Stenen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kade Stenen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Kade Stenen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.